ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ครูน้ำ... ห้องเรียนนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 
ซึ่งอยู่ในสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และมีทักษะ 
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการเลือกในสิ่งที่สนใจ ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่ความรู้ใหม่ๆ อาจใช้วิธีการสำรวจค้นคว้า การประดิษฐ์คิดค้น การแก้ปัญหา ซึ่งเป็นการค้นพบความรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

📍   ในสัปดาห์แรก นักเรียนทุกคนต้องลงทะเบียนตามลิงก์ด้านล่างให้เรียบร้อยก่อนนะคะ   

ภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ดูข้อมูลลงทะเบียนเรียน >