หน้าแรก

    https://www.facebook.com/Joint-International-Education-Camp-PKRUIbaraki-1771184886444832/- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ข่าวสาร/กิจกรรม
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประกาศให้นักศึกษารุ่นปี 55 (สายครู) – และรุ่น 56 เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ

          กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 จึงขอประกาศให้นักศึกษาภาคปกติที่จะสำเร็จการศึกษารุ่น 55 (สายวิชาชีพครู) และรุ่น 56 รับเอกสารปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ได้ที่งานแนะแนวการศึกษาฯ กองพัฒนานักศึกษา (อาคาร 9 ชั้น 3) ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2560 และส่งคืนเอกสารดังกล่าวภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560 
          กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภเก็ต ดังนี้
    • วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 - 12.30 น. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์
    • วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 07.30 - 12.30 น. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
หมายเหตุ   
  1. นักศึกษาจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  2. หากมีข้อสงสัย ติดต่อที่ งานแนะแนวการศึกษาฯ 086-4761516 (วันเวลาราชการ) (Written by PR PKRU)
-------------------
       
เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและจัดทำแผนการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 
5 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2565)  มี ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมร่วมด้วย ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม นายภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา และนายจิตติพงศ์ สังข์ทอง รองคณบดี ตลอดจนประธานสาขาวิชาและตัวแทนจากทุกสาขาวิชา 
ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
(Written by News Science )


-------------------
       เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ม.ราชภัฏภูเก็ต ปล่อยขบวนคาราวานรถออฟโรด เพื่อนำสิ่งของอุปโภคบริโภคเดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย นายเรวัต อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และกลุ่มประชาชนจิตอาสา เข้าร่วม ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ม.ราชภัฏภูเก็ต (
Written by PR PKRU )-------------------
        ประมวลภาพกิจกรรมแคแสดสัมพันธ์ กีฬา Sport Family Day ประจำปี 2559 
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Photo by PKRU Gallery )
https://www.facebook.com/pg/pkrupage/photos/?tab=album&album_id=1315686951822914
-------------------
             เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดเสวนาหัวข้อ “พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา” มี นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย ประธานสภาคณาจารย์ฯ ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และ ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ 
แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ (Written by PR PKRU)

-------------------
             มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม จากสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” 
(4th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference - RUNIRAC IV) 
“การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน” พร้อมกันนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้นำผลงานวิจัย “การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง” โดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล จากสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  (Written by PR PKRU)