แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  เริ่มตั้งแต่การศึกษา ๒๕๖๑   จะรวบรวมไฟล์ต่าง ๆ เก็บไว้ในระบบ E-Document 
-ปีการศึกษา ๒๕๖๑    ปก-คำนำ-สารบัญ  |  บทนำ  ส่วนที่ ๑   |  ส่วนที่ ๒  |  ส่วนที่ ๓  |  ส่วนที่ ๔  |  ภาคผนวก
Comments