ไซต์ รับ-ส่งเอกสาร online  มีไว้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำใช้เป็นตู้ส่งเอกสาร เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ  คุณครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้งาน โดย คลิกลงชื่อเข้าใช้     เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว ให้คลิกเมนูตรงกับชื่อตนเอง เพิ่มไฟล์งานที่จัดส่งได้   หากผิดพลาดสามารถลบ และเพิ่มใหม่ให้ถูกต้องได้ตามต้องการ

ประกาศ
       ด้วยโรงเรียนมีนโยบายการกรอกเอกสารระบบออนไลน์  ดังนั้น จึงมีรายการสิ่งที่จะต้องดำเนินการดังนี้
  1. กรอกผลคะแนนการสอบปลายภาคเรียน/ปี  ปีการศึกษา 2562   |  2563   | 2564 | 2565 
  2. กรอกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  2562   |  2563 | 2564 | 2565
  3. รายงานผลการดำเนินงาน PLC   ( คลิก )  * รายงานเป็นช่วงชั้น และกรุณาดูเอกสารประกอบด้วย
  4. กรอกรายงานการส่งงานของครู ( คลิก )
  5. กรอกรับทราบหนังสือราชการ  ( คลิก )  เปิดอ่านและลงนามทุกวัน
หน้าเว็บย่อย (1): ไม่มีชื่อ