ศูนย์ข้อมูลครูป่าก่อดำ
         

    ลิ้งค์งานสำคัญ
    เว็บไซต์ครูและบุคลากร
๑.นายอำนวย จอมใจ                   ผู้อำนวยการโรงเรียน  >>>     เกียรติบัตร ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ  | วุฒิลูกเสือ | ด้านคุณธรรม | ปฏิบัติหน้าที่อื่น


๓.นายสงกรานต์ อินสวรรค์           ครูชำนาญการพิเศษ   >>>      เกษียณ  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๔.นางปิยะลักษณ์ ริมทอง            ครูชำนาญการพิเศษ    >>>      เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรต-วุฒิลูกเสือ-ด้านคุณธรรม

๕.นางวัลภา แปงศิริ                     ครูเชียวชาญ             >>>      เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ-ฒิลูกเสือ-ด้านคุณธรรม

๖.นางพรรณพิราช บทมา             ครูชำนาญการพิเศษ    >>>      เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ-วุฒิลูกเสือ-ด้านคุณธรรม

๗.นางอภิญญา  แก้วโสม             ครูชำนาญการพิเศษ    >>>      เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ-วุฒิลูกเสือ-ด้านคุณธรรม

๘.นายโยธิน  แก้วก๋า                   ครูชำนาญการพิเศษ    >>>     เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ-วุฒิลูกเสือ-ด้านคุณธรรม

๙.นางปราณี อินสวรรค์                 ครูชำนาญการพิเศษ   >>>      เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ-วุฒิลูกเสือ-ด้านคุณธรรม

๑๐.นางพิกุลทอง  โปทาวี              ครูชำนาญการพิเศษ  >>>      เกษียณ  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๑๑.นางมาลี จารุศักดิ์                    ครูชำนาญการพิเศษ   >>>     เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ-วุฒิลูกเสือ-ด้านคุณธรรม

๑๒.น.ส.เสาวภา ไชยยา                 ครูชำนาญการ          >>>      เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ-วุฒิลูกเสือ-ด้านคุณธรรม

๑๓.น.ส.วาสนา  อินต๊ะยศ               ครู                        >>>        เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ-วุฒิลูกเสือ-ด้านคุณธรรม

๑๔.น.ส.กรรณิการ์ จอมแปง            ครูผู้ช่วย                 >>>      เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ-วุฒิลูกเสือ-ด้านคุณธรรม

๑๕.น.ส.อรพรรณ หวายคำ             ธุรการโรงเรียน         >>>      เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ-วุฒิลูกเสือ-ด้านคุณธรรม

๑๖.น.ส.ศิริพร  จันต๊ะ                    พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ       >>>      เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ-วุฒิลูกเสือ-ด้านคุณธรรม


Comments