ศูนย์ข้อมูลครูป่าก่อดำ
                                          

เว็บไซต์ครูและบุคลากร
๑.นายอำนวย จอมใจ                   ผู้อำนวยการโรงเรียน  >>>     เกียรติบัตร ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ  | วุฒิลูกเสือ | ด้านคุณธรรม | ปฏิบัติหน้าที่อื่น
๒.นางประทินทิพย์ สลีสองสม       ครูชำนาญการพิเศษ   >>>      เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ | วุฒิลูกเสือ | ด้านคุณธรรม 
๓.นายสงกรานต์ อินสวรรค์           ครูชำนาญการพิเศษ   >>>      เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ | วุฒิลูกเสือ | ด้านคุณธรรม
๔.นางปิยะลักษณ์ ริมทอง            ครูชำนาญการพิเศษ    >>>      เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ | วุฒิลูกเสือ | ด้านคุณธรรม
๕.นางวัลภา แปงศิริ                     ครูเชียวชาญ             >>>      เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ | วุฒิลูกเสือ | ด้านคุณธรรม
๖.นางพรรณพิราช บทมา             ครูชำนาญการพิเศษ    >>>      เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ | วุฒิลูกเสือ | ด้านคุณธรรม
๗.นางอภิญญา  แก้วโสม             ครูชำนาญการพิเศษ    >>>      เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ | วุฒิลูกเสือ | ด้านคุณธรรม
๘.นายโยธิน  แก้วก๋า                   ครูชำนาญการพิเศษ    >>>     เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ | วุฒิลูกเสือ | ด้านคุณธรรม
๙.นางปราณี อินสวรรค์                 ครูชำนาญการพิเศษ   >>>      เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ | วุฒิลูกเสือ | ด้านคุณธรรม
๑๐.นางพิกุลทอง  โปทาวี              ครูชำนาญการพิเศษ  >>>       เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ | วุฒิลูกเสือ | ด้านคุณธรรม
๑๑.นางมาลี จารุศักดิ์                    ครูชำนาญการพิเศษ   >>>     เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ | วุฒิลูกเสือ | ด้านคุณธรรม
๑๒.น.ส.เสาวภา ไชยยา                 ครูชำนาญการ          >>>     เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ | วุฒิลูกเสือ | ด้านคุณธรรม
๑๓.น.ส.วาสนา  อินต๊ะยศ               ครู                        >>>      เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ | วุฒิลูกเสือ | ด้านคุณธรรม
๑๔.น.ส.กรรณิการ์ จอมแปง            ครูผู้ช่วย                 >>>     เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ | วุฒิลูกเสือ | ด้านคุณธรรม
๑๕.น.ส.อรพรรณ หวายคำ             ธุรการโรงเรียน         >>>      เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ | วุฒิลูกเสือ | ด้านคุณธรรม
๑๖.น.ส.ศิริพร  จันต๊ะ                    พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ       >>>      เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ | วุฒิลูกเสือ | ด้านคุณธรรม


Comments