ศูนย์ข้อมูลครูป่าก่อดำ
         

    ลิ้งค์งานสำคัญ
    เว็บไซต์ครูและบุคลากร
๑.นายอำนวย จอมใจ         ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียน  >>>    
- ใบประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร | ครู 

๒.นางประทินทิพย์ สลีสองสม   ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ   >>>     
- ใบประกอบวิชาชีพครู

๓.นายภัทรดนัย สุศิวะ    ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย    >>>     
- ใบประกอบวิชาชีพครู
- เกียรติบัตร .

๔.นางปิยะลักษณ์ ริมทอง    ตำแหน่ง   ครูชำนาญการพิเศษ    >>>      
- ใบประกอบวิชาชีพครู

๕.นางวัลภา แปงศิริ      ตำแหน่ง     ครูเชียวชาญ             >>>      
- ใบประกอบวิชาชีพครู

๖.นางพรรณพิราช บทมา    ตำแหน่ง   ครูชำนาญการพิเศษ    >>>     
- ใบประกอบวิชาชีพครู

๗.นางอภิญญา  แก้วโสม    ตำแหน่ง     ครูชำนาญการพิเศษ    >>>      
- ใบประกอบวิชาชีพครู

๘.นายโยธิน  แก้วก๋า     ตำแหน่ง    ครูชำนาญการพิเศษ    >>>     
- ใบประกอบวิชาชีพครู

๙.นางปราณี อินสวรรค์     ตำแหน่ง    ครูชำนาญการพิเศษ   >>>     
- ใบประกอบวิชาชีพครู

๑๐.น.ส.อวัฒฆชภา ศรีจันทร์   ตำแหน่ง    ครู    >>>    ช่วยราชการ

๑๑.นางมาลี จารุศักดิ์      ตำแหน่ง   ครูชำนาญการพิเศษ   >>>     
- ใบประกอบวิชาชีพครู

๑๒.น.ส.เสาวภา ไชยยา   ตำแหน่ง    ครูชำนาญการ     >>>     
- ใบประกอบวิชาชีพครู

๑๓.น.ส.วาสนา  อินต๊ะยศ   ตำแหน่ง   ครู     >>>       
- ใบประกอบวิชาชีพครู

๑๔.น.ส.กรรณิการ์ จอมแปง   ตำแหน่ง   ครูผู้ช่วย   >>>      

๑๕.น.ส.วิภาณี ศิลป์ประดิษฐ์    ตำแหน่ง          ธุรการโรงเรียน         >>>      เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ-วุฒิลูกเสือ-ด้านคุณธรรม

๑๖.น.ส.ศิริพร  จันต๊ะ        ตำแหน่ง             พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ       >>>      เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ-วุฒิลูกเสือ-ด้านคุณธรรม


Comments