ศูนย์ข้อมูลครูป่าก่อดำ


  • กรอกข้อมูล
  •  รายงานเข้ารับการอบรม สัมมนา ประชมเชิงปฏิบัติการ  Click  
  • ข้อมูลผลวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล  Click 
                                               

  • รายงานผล
  • การเข้าอบรม สัมมนา ประชมเชิงปฏิบัติการ Click 
  • ตารางแสดงผลการรายงานประจำเดือน  Click 
  • ตารางแสดงการส่งเอกสารจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบ   Click 
  • บันทึกการนิเทศ Click
                                          

เว็บไซต์ครูและบุคลากร
-นายอำนวย จอมใจ                 ผอ.โรงเรียน                       (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)    (วุฒิลูกเสือ)
-นางประทินทิพย์ สลีสองสม     ครูชำนาญการพิเศษ            (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
-นายสงกรานต์ อินสวรรค์         ครูชำนาญการพิเศษ            (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
-นางปภานิด ประเทือง1            ครูชำนาญการพิเศษ           (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
-นางปภานิด ประเทือง2            ครูชำนาญการพิเศษ           (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
-นายสุวิทย์ คำปาเชื้อ               ครูชำนาญการพิเศษ           (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
-นางปิยะลักษณ์ ริมทอง           ครูชำนาญการพิเศษ           (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
-นางวัลภา แปงศิริ                    ครูเชียวชาญ                      (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
-นางพรรณพิราช บทมา            ครูชำนาญการพิเศษ            (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
-นางคำน้อย  ไชยชมภู              ครูชำนาญการพิเศษ           (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
-นางอภิญญา  แก้วโสม            ครูชำนาญการพิเศษ            (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
-นายโยธิน  แก้วก๋า                   ครูชำนาญการพิเศษ           (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
-นางปราณี อินสวรรค์                ครูชำนาญการพิเศษ           (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
-นางพิกุลทอง  โปทาวี              ครูชำนาญการพิเศษ           (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
-นางมาลี จารุศักดิ์                    ครูชำนาญการพิเศษ           (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
-น.ส.อรพรรณ หวายคำ             ธุรการโรงเรียน                    (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
Comments