ศูนย์ข้อมูลครูป่าก่อดำ

                                               

  • รายงานผล
  • การเข้าอบรม สัมมนา ประชมเชิงปฏิบัติการ Click 
  • ตารางแสดงผลการรายงานประจำเดือน  Click 
  • บันทึกการนิเทศ Click
                                          

เว็บไซต์ครูและบุคลากร
๑.นายอำนวย จอมใจ                   ผู้อำนวยการโรงเรียน   >>> เกียรติบัตร ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ  | วุฒิลูกเสือ | ด้านคุณธรรม | ปฏิบัติหน้าที่อื่น
๒.นางประทินทิพย์ สลีสองสม       ครูชำนาญการพิเศษ   >>> เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ
๓.นายสงกรานต์ อินสวรรค์           ครูชำนาญการพิเศษ   >>>  เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ
๔.นางปิยะลักษณ์ ริมทอง            ครูชำนาญการพิเศษ    >>>  เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ
๕.นางวัลภา แปงศิริ                     ครูเชียวชาญ              >>>  เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ
๖.นางพรรณพิราช บทมา             ครูชำนาญการพิเศษ    >>>  เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ
๗.นางอภิญญา  แก้วโสม             ครูชำนาญการพิเศษ    >>>  เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ
๘.นายโยธิน  แก้วก๋า                   ครูชำนาญการพิเศษ    >>>  เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ
๙.นางปราณี อินสวรรค์                 ครูชำนาญการพิเศษ   >>>   เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ
๑๐.นางพิกุลทอง  โปทาวี              ครูชำนาญการพิเศษ  >>>   เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ
๑๑.นางมาลี จารุศักดิ์                    ครูชำนาญการพิเศษ   >>>  เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ
๑๒.นางกังสดาล แจ้งมณี               ครูชำนาญการพิเศษ  >>>   เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ
๑๓.น.ส.เสาวภา ไชยยา                 ครูชำนาญการ          >>>   เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ
๑๓.น.ส.วาสนา  อินต๊ะยศ               ครู                         >>>    เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ
๑๔.น.ส.กรรณิการ์ จอมแปง            ครูผู้ช่วย                 >>>   เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ
๑๕.น.ส.อรพรรณ หวายคำ             ธุรการโรงเรียน         >>>   เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ
๑๖.น.ส.ศิริพร  จันต๊ะ                    พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ       >>>   เกียรติบัตร  ดีเด่น-เชิดชูเกียรติ


Comments