ศูนย์ข้อมูลครูป่าก่อดำ


  • กรอกข้อมูล
  •  รายงานเข้ารับการอบรม สัมมนา ประชมเชิงปฏิบัติการ  Click  
  • ข้อมูลผลวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล  Click 
                                               

  • รายงานผล
  • การเข้าอบรม สัมมนา ประชมเชิงปฏิบัติการ Click 
  • ตารางแสดงผลการรายงานประจำเดือน  Click 
  • บันทึกการนิเทศ Click
                                          

เว็บไซต์ครูและบุคลากร
๑.นายอำนวย จอมใจ                   ผอ.โรงเรียน                         (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)    (วุฒิลูกเสือ)
๒.นางประทินทิพย์ สลีสองสม       ครูชำนาญการพิเศษ                (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
๓.นายสงกรานต์ อินสวรรค์           ครูชำนาญการพิเศษ                (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
๔.นางปิยะลักษณ์ ริมทอง            ครูชำนาญการพิเศษ               (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
๕.นางวัลภา แปงศิริ                    ครูเชียวชาญ                          (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
๖.นางพรรณพิราช บทมา             ครูชำนาญการพิเศษ                (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
๗.นางอภิญญา  แก้วโสม             ครูชำนาญการพิเศษ                (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
๘.นายโยธิน  แก้วก๋า                   ครูชำนาญการพิเศษ               (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
๙.นางปราณี อินสวรรค์                ครูชำนาญการพิเศษ               (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
๑๐.นางพิกุลทอง  โปทาวี              ครูชำนาญการพิเศษ               (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
๑๑.นางมาลี จารุศักดิ์                    ครูชำนาญการพิเศษ               (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
๑๒.นางกังสดาล แจ้งมณี               ครูชำนาญการพิเศษ               (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
๑๓.น.ส.วาสนา  อินต๊ะยศ               ครู                                     (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
๑๔.น.ส.กรรณิการ์ จอมแปง            ครูผู้ช่วย                              (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
๑๕.น.ส.อรพรรณ หวายคำ             ธุรการโรงเรียน                      (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
๑๖.น.ส.ศิริพร  จันต๊ะ                    พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ                    (เกียรติบัตรดีเด่น เชิดชูเกียรติ)
Comments