วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์

วิสัยทัศน์

            เป็นสถานศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรวม ร่วมรู้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ดำรงวิถีประชาธิปไตย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

๑.       พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เกิดความรู้ทักษะและกระบวนการตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.       พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

๓.       ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกความรักต่อสถาบันหลักและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๔.       พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานจนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ

๕.       ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและกระบวนการประเพณีวัฒนธรรมพื้นเมือง

๖.       ส่งเสริมการนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวดำเนินชีวิตประจำวัน

๗.       สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

 

  เป้าหมาย

ด้านการบริหาร  มีการกระจายอำนาจและจัดการศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา  คณะครู       ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน  เน้นการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน  และพัฒนาระบบงานแบบครบวงจร  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ

๒.  ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้ปฏิรูปการเรียนการสอนของตนเอง  โดยจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการวิจัยและนำผลการวิจัยมาวางแผนพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน  จนสามารถจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานจนเข้าสู่ครูมืออาชีพ  มีความเจริญในหน้าที่การงาน  จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน  ครู  ได้เรียนรู้และทำงานด้วยความสุขและปลอดภัย

๓.  ด้านผู้เรียน  นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  เป็นนักคิด  นักแก้ปัญหา  เป็นคนดี  คนเก่ง  มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี      มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ชุมชน  สังคม  ประเทศชาติ  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ      รักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

คำขวัญ  วิสัยทัศน์ก้าวไกล    ระเบียบวินัยเป็นเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  มุ่งนำวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรม กล้าคิดกล้าทำเพื่อชุมชน

วัตถุประสงค์ 

      ๑. นักเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด

      ๒. ระดมทรัพยากรทุกประเภทเพื่อบริหารจัดการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

       ๓.  นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ

๔.  ปรัชญา วิสัยทัศน์  และเป้าหมายของสถานศึกษา

เป้าประสงค์

๑.   ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

๒.   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

๓.   ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๔.   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

๕.   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

๖.   ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

๗.   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๘.      ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๙.      คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๑๐.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

๑๑.  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

๑๒.  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๑๓.  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

๑๔.  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนด

๑๕.  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

     อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ร่วมกันกำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน ซึ่งความเป็นตัวตนของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  คือ การดำรงความเป็นศิลปะพื้นบ้าน ได้แก่ การตีกลองสะบัดชัย  การฟ้อนเล็บ  การฟ้อนเชียงราย  การรำดาบ   เป็นต้น อีกทั้งโรงเรียนยังมีการแสดงโยธวาทิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งได้ไปแสดงและนำขบวนคณะที่สำคัญหลายครั้ง  ดังนั้น จึงร่วมกำหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “ศิลปะพื้นบ้าน สานฝันดุริยางค์ศิลป์

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

           โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ มีชื่อเสียงมายาวนาน ในปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ  เอกลักษณะของสถานศึกษา คือ  การจัดการเรียนร่วม  ซึ่งผลที่ได้นั้น นักเรียนที่จบออกไปสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่ไปเบียดเบียน หรือสร้างความลำบากเป็นภาระให้กับผู้อื่น

Comments