การแต่งกายของนักเรียน

วันจันทร์  :  ชุดนักเรียน
วันอังคาร :  ชุดนักเรียน
วันพุธ      :  ชุดพละศึกษา  
วันพฤหัสบดี   : ชุดลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด
วันศุกร์     :  ชุดพื้นเมือง
Comments