กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 มี.ค. 2560 19:24 Director PKD_School แก้ไข สรุปยอดรับสมัคร -ย้ายเข้า ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
15 มี.ค. 2560 19:24 Director PKD_School แนบ messageImage_1489568336316.jpg กับ สรุปยอดรับสมัคร
15 มี.ค. 2560 19:23 Director PKD_School แก้ไข จำนวนนักเรียนที่สมัครและย้ายเข้า ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
15 มี.ค. 2560 19:23 Director PKD_School แนบ messageImage_1489568336316.jpg กับ Doc
15 มี.ค. 2560 19:22 Director PKD_School สร้าง Doc
15 มี.ค. 2560 19:21 Director PKD_School แนบ messageImage_1489568336316.jpg กับ Download
6 มี.ค. 2560 19:42 Director PKD_School แก้ไข ประชาสัมพันธ์
1 มี.ค. 2560 20:30 Director PKD_School แก้ไข ประชาสัมพันธ์
1 มี.ค. 2560 20:26 Director PKD_School แก้ไข สรุปยอดรับสมัคร
1 มี.ค. 2560 20:25 Director PKD_School สร้าง Number_Re_St60
21 ก.พ. 2560 01:31 sites pakodam แก้ไข กรอกผลการประเมินการจัดการศึกษา ๒๕๕๙
21 ก.พ. 2560 01:27 sites pakodam แก้ไข กรอกผลการประเมินการจัดการศึกษา ๒๕๕๙
21 ก.พ. 2560 01:25 sites pakodam แก้ไข กรอกผลการประเมินการจัดการศึกษา ๒๕๕๙
21 ก.พ. 2560 01:18 sites pakodam แก้ไข กรอกผลการประเมินการจัดการศึกษา ๒๕๕๙
21 ก.พ. 2560 01:17 sites pakodam สร้าง watpon
15 ก.พ. 2560 06:21 Director PKD_School แก้ไข ประชาสัมพันธ์
14 ก.พ. 2560 23:22 sites pakodam แก้ไข ประชาสัมพันธ์
14 ก.พ. 2560 04:43 Kunnikar Jompeang แก้ไข สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย จัดการอบรมการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน
14 ก.พ. 2560 04:42 Kunnikar Jompeang แนบ 1.jpg กับ อบรมการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
14 ก.พ. 2560 04:42 Kunnikar Jompeang สร้าง อบรมการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
13 ก.พ. 2560 00:13 Kunnikar Jompeang แนบ 1.jpg กับ กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชาประจำปี 2560
13 ก.พ. 2560 00:13 Kunnikar Jompeang สร้าง กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชาประจำปี 2560
8 ก.พ. 2560 00:31 Director PKD_School แก้ไข รายนามผู้สนับสนุนโรงเรียน
8 ก.พ. 2560 00:24 Director PKD_School แก้ไข ประชาสัมพันธ์
8 ก.พ. 2560 00:22 Director PKD_School แก้ไข ประชาสัมพันธ์

เก่ากว่า | ใหม่กว่า