จำนวนนักเรียนสถิตินักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 
ปีการศึกษา 2561

ชั้น

ชาย
หญิง
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ
อนุบาลปีที่ 2
 3
3
6
 
อนุบาลปีที่ 3
3
69 
รวมอนุบาล
 6
9
15 
ประถมศึกษาปีที่ 1
13
417 
ประถมศึกษาปีที่ 2
5
4
9
 
ประถมศึกษาปีที่ 3
6
13
19
 
ประถมศึกษาปีที่ 4
0
4
6
 
ประถมศึกษาปีที่ 5
8
2
10
 
ประถมศึกษาปีที่ 6
12
618 
รวมประถม
44
33
77
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1
6
3
9
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
7
15
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3
9
4
13
 
รวมมัธยม
23
14
37
 
รวมทั้งสิ้น
73
56
129
 

                                           ข้อมูล ณ วันที่ 24  พฤษภาคม 2561


สถิตินักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 
ปีการศึกษา 2560

ชั้น

ชาย
หญิง
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ
อนุบาลปีที่ 1
 1
 6
7
 
อนุบาลปีที่ 2
 10
616 
รวมอนุบาล
 11
12
23 
ประถมศึกษาปีที่ 1
15
621 
ประถมศึกษาปีที่ 2
7
17
24
 
ประถมศึกษาปีที่ 3
4
6
10
 
ประถมศึกษาปีที่ 4
9
4
13
 
ประถมศึกษาปีที่ 5
13
7
20
 
ประถมศึกษาปีที่ 6
 11
1021 
รวมประถม
59
50
109
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
6
14
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2
9
4
13
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3
9
5
14
 
รวมมัธยม
26
15
41
 
รวมทั้งสิ้น
96
77
173
 

                           สถิตินักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 
ปีการศึกษา 2559

ชั้น

ชาย
หญิง
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ
อนุบาลปีที่ 1
 7
 4
11 
 
อนุบาลปีที่ 2
 


 
รวมอนุบาล
 7
4
11  
ประถมศึกษาปีที่ 1
6
1117  
ประถมศึกษาปีที่ 2
3
3
6
 
ประถมศึกษาปีที่ 3
4
3
7
 
ประถมศึกษาปีที่ 4
12
5
17
 
ประถมศึกษาปีที่ 5
14
8
22
 
ประถมศึกษาปีที่ 6
 11
617  
รวมประถม
50
36
86
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1
9
4
13
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
5
13
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3
12
7
19
 
รวมมัธยม
29
16
45
 
รวมทั้งสิ้น
86
56
142
 

 สถิตินักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
ปีการศึกษา 2558

ชั้น

ชาย
หญิง
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ
ประถมศึกษาปีที่ 1
2
1
3
 
ประถมศึกษาปีที่ 2
4
2
6
 
ประถมศึกษาปีที่ 3
10
5
15
 
ประถมศึกษาปีที่ 4
10
8
18
 
ประถมศึกษาปีที่ 5
8
7
15
 
ประถมศึกษาปีที่ 6
14
7
21
 
รวมประถม
48
30
78
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1
11
6
17
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2
12
7
19
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8
3
11
 
รวมมัธยม
31
16
47
 
รวมทั้งสิ้น
79
46
125
 

 

 

สถิตินักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
ปีการศึกษา 2557

ชั้น

ชาย
หญิง
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ
ประถมศึกษาปีที่ 1
4
1
5
 
ประถมศึกษาปีที่ 2
9
4
13
 
ประถมศึกษาปีที่ 3
10
6
16
 
ประถมศึกษาปีที่ 4
9
4
13
 
ประถมศึกษาปีที่ 5
14
7
21
 
ประถมศึกษาปีที่ 6
18
14
32
 
รวมประถม
64
36
100
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1
12
7
19
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
3
11
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3
5
6
11
 
รวมมัธยม
25
16
41
 
รวมทั้งสิ้น
89
52
141
 

 

สถิตินักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
ปีการศึกษา 2556

ชั้น

ชาย
หญิง
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ
ประถมศึกษาปีที่ 1
8
3
11
 
ประถมศึกษาปีที่ 2
10
6
16
 
ประถมศึกษาปีที่ 3
9
4
13
 
ประถมศึกษาปีที่ 4
12
6
18
 
ประถมศึกษาปีที่ 5
17
14
31
 
ประถมศึกษาปีที่ 6
16
13
29
 
รวมประถม
72
46
118
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
3
11
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2
4
5
9
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8
4
12
 
รวมมัธยม
20
12
32
 
รวมทั้งสิ้น
92
58
150
 

 

สถิตินักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
ปีการศึกษา 2555

ชั้น

ชาย
หญิง
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ
ประถมศึกษาปีที่ 1
9
9
18
 
ประถมศึกษาปีที่ 2
7
4
11
 
ประถมศึกษาปีที่ 3
11
4
15
 
ประถมศึกษาปีที่ 4
17
9
26
 
ประถมศึกษาปีที่ 5
17
11
28
 
ประถมศึกษาปีที่ 6
18
7
25
 
รวมประถม
79
44
123
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1
4
5
9
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2
7
6
13
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3
9
11
20
 
รวมมัธยม
20
22
42
 
รวมทั้งสิ้น
99
66
165
 

 

สถิตินักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
ปีการศึกษา 2554

ชั้น

ชาย
หญิง
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ
ประถมศึกษาปีที่ 1
4
2
6
 
ประถมศึกษาปีที่ 2
10
3
13
 
ประถมศึกษาปีที่ 3
15
8
23
 
ประถมศึกษาปีที่ 4
16
12
28
 
ประถมศึกษาปีที่ 5
18
8
26
 
ประถมศึกษาปีที่ 6
8
9
17
 
รวมประถม
71
42
113
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1
6
4
10
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2
11
15
26
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8
12
20
 
รวมมัธยม
25
31
56
 
รวมทั้งสิ้น
96
73
169
 

 

สถิตินักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
ปีการศึกษา 2553

ชั้น

ชาย
หญิง
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ
ประถมศึกษาปีที่ 1
10
3
13
 
ประถมศึกษาปีที่ 2
14
12
26
 
ประถมศึกษาปีที่ 3
15
17
32
 
ประถมศึกษาปีที่ 4
16
9
25
 
ประถมศึกษาปีที่ 5
9
9
18
 
ประถมศึกษาปีที่ 6
11
13
24
 
รวมประถม
75
63
138
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1
14
17
31
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2
9
12
21
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3
18
26
44
 
รวมมัธยม
41
55
96
 
รวมทั้งสิ้น
116
118
234
 

 

Comments