ระบบประกันคุณภาพภายใน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( ดาวน์โหลด )

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพ    (ดาวน์โหลด)

- คำสั่งประเมินคุณลักษณะปีการศึกษา (ดาวน์โหลด)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  (ดาวน์โหลด)

 -คำสั่งผู้รับผิดชอบมาตรฐานสถานศึกษา (ดาวน์โหลด)

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน และติดตามตรวจสอบ ภาคเรียนที่ 1   (ดาวน์โหลด)

- รา่ยงานผลการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน ภาคเรียนที่ 2  (ดาวน์โหลด)

- ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาเป็นเป็นขั้นพื้นฐาน   (ดาวน์โหลด)

- กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ปี 2561  (ดาวน์โหลด)

- กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562 (ดาวน์โหลด)

-  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย  (ดาวน์โหลด)

-  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ประกาศกำหนดอัตลักษณ์  
(ดาวน์โหลด)

คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  (ดาวน์โหลด)

เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  (ดาวน์โหลด)

- แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปี 2561 (ดาวน์โหลด)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ (ดาวน์โหลด)

แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  (ดาวน์โหลด)

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การ

ศึกษาพิเศษ   (ดาวน์โหลด)

- ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  (ดาวน์โหลด)

- เครื่องมือการติดตามคุณภาพการศึกษา (Word ดาวน์โหลด PDF ดาวน์โหลด ) | ดาวน์โหลด