แบบทดสอบ

โรงเรียนเเตรียบแบบทดสอบต่างๆ  ให้ครูและบุคลากรได้เข้าไปใช้เข้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีทั้งด้านวิชาการและงานแนะแนวอันจะทำให้เกิดความรู้ที่หลากหลาย  คงจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนทุกท่าน