ประกาศ :

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560
******************

             โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2      จะเปิดรับสมัครนักเรียนในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560  ดังนี้

ก. ชั้นอนุบาลปีที่ 1
1.  จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร
  1  ห้องเรียน  จำนวน   30   คน
2.  คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การสมัคร
        2.1  มีอายุย่างเข้าปีที่ 5  เกิดตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ถึง 16 พฤษภาคม 2556
        2.2  จบการศึกษาเตรียมความพร้อม

        2.3  รับนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
3.  การรับสมัคร  

        3.1 เอกสารการรับสมัคร  รับที่ห้องธุรการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ในเวลาราชการ

        3.2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2560  ถึงวันที่ 10 มีนาคม  2560 ในเวลาราชการ  ณ ห้องธุรการ
4.  หลักฐานการรับสมัคร  
        4.1  ใบสมัคร  
        4.2  สูติบัตรนักเรียน  ฉบับจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ  

        4.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน  จำนวน  1  ฉบับ

        4.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และมารดา  จำนวนคนละ  1  ฉบับ  
        4.5  ทะเบียนบ้านนักเรียน   ฉบับจริง  พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1  ฉบับ
        4.6  ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง  บิดา  มารดา  ฉบับจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ฉบับ  
        4.7  รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2  รูป
        4.8  หลักฐานเอกสารอื่น ๆ เข่น สำเนาสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพ  เอกสารการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

5.  รายละเอียดการประกาศกำหนดการต่าง ๆ
          ประกาศผลการจัดชั้นเรียน  วันพุธ ที่  15  มีนาคม  2560   เวลา  10.30 น เป็นต้นไป ณ ห้องธุรการ และทางเว็บไซต์โรงเรียน   www.pkd.ac.th

6.   การมอบตัว

       ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมามอบตัวที่วันศุกร์ ที่  17  มีนาคม  2560  ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น.และเข้าประชุมในเวลา  10.30 น. ณ ห้องประชุมปัญญา  ปัญญาช่วย

ข. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1.  จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร 
1  ห้องเรียน จำนวน    40    คน
2.  คุณสมบัติและ หลักเกณฑ์การสมัคร
        2.1  มีอายุอย่างเข้าปีที่ 7  (เกิดวันที่ 1  มกราคม  - วันที่ 31  ธันวาคม  2553) หรือเกิดก่อน 17 พฤษภาคม 2554
        2.2  จบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา หรือ ปฐมวัย (หลักสูตร 2 ปี หรือ 3 ปี)  และผ่านการประเมินความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน หรือ

        2.3  มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
3.  การรับสมัคร  

        3.1 เอกสารการรับสมัคร  รับที่ห้องธุรการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ในเวลาราชการ

3.2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2560  ถึงวันที่ 10 มีนาคม  2560 ในเวลาราชการ  ณ ห้องธุรการ
4.  หลักฐานการรับสมัคร  
        4.1  ใบสมัคร  
        4.2  สูติบัตรนักเรียน  ฉบับจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ  

        4.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน  จำนวน  1  ฉบับ

        4.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และมารดา  จำนวนคนละ  1  ฉบับ  
        4.5  ทะเบียนบ้านนักเรียน   ฉบับจริง  พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1  ฉบับ
        4.6  ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง  บิดา  มารดา  ฉบับจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ฉบับ  
        4.7  รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2  รูป
        4.8  หลักฐานเอกสารอื่น ๆ เข่น สำเนาสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพ  เอกสารการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

5.  รายละเอียดการประกาศกำหนดการต่าง ๆ
          ประกาศผลการจัดชั้นเรียน  วันพุธ ที่  15  มีนาคม  2560   เวลา  10.30 น เป็นต้นไป ณ ห้องธุรการ และทางเว็บไซต์โรงเรียน   www.pkd.ac.th

6.   การมอบตัว

       ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมามอบตัวที่วันศุกร์ ที่  17  มีนาคม  2560  ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น.และเข้าประชุมในเวลา  10.30 น. ณ ห้องประชุมปัญญา  ปัญญาช่วย

ค. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
1.  จำนวนที่รับสมัคร  1 ห้องเรียน จำนวน  40  คน
2.  คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การสมัคร
         รับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  หรือเท่าเทียบ     

3.  การรับสมัคร  

        3.1 เอกสารการรับสมัคร  รับที่ห้องธุรการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ในเวลาราชการ

        3.2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2560  ถึงวันที่ 10 มีนาคม  2560 ในเวลาราชการ  ณ ห้องธุรการ
4.  หลักฐานการรับสมัคร
        4.1  ใบสมัคร  
        4.2  สูติบัตรนักเรียน  ฉบับจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ  

        4.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน  จำนวน  1  ฉบับ

        4.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และมารดา  จำนวนคนละ  1  ฉบับ  
        4.5  ทะเบียนบ้านนักเรียน   ฉบับจริง  พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1  ฉบับ
        4.6  ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง  บิดา  มารดา  ฉบับจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ฉบับ  
        4.7  รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2  รูป
        4.8  หลักฐานเอกสารอื่น ๆ เข่น สำเนาสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพ  เอกสารการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

5.  รายละเอียดการประกาศกำหนดการต่าง ๆ
        5.1  วันประกาศผลการจัดชั้นเรียน  วันพุธที่  15  มีนาคม  2560   เวลา  10.30 น เป็นต้นไป ณ ห้องธุรการ และทางเว็บไซต์โรงเรียน   www.pkd.ac.th/

6.   การมอบตัว

       ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมามอบตัวที่วันศุกร์ ที่  17  มีนาคม  2560  ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น.ประชุมในเวลา  10.30 น. ณ ห้องประชุมปัญญา  ปัญญาช่วย
ค. สิทธิที่พึงได้จากทางราชการ

1.       ค่าจัดการเรียนการสอน(โรงเรียนบริหารจัดการโดยมีกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ)

2.       ค่าหนังสือเรียน (นักเรียนได้รับ 1 ชุดต่อคนต่อปี)

3.       ค่าอุปกรณ์การเรียน (นักเรียนได้รับ 1 ชุดต่อคนต่อภาคเรียนรวม 2 ชุดต่อคนต่อปี)

4.       ค่าเครื่องแบบนักเรียน (นักเรียนได้รับ 2 ชุดต่อคนต่อปี)

5.       ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(โรงเรียนบริหารจัดการโดยกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ)

6.       อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม(เว้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

ง. โรงเรียนสนับสนุน

1. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะได้รับชุดพละและชุดพื้นเมืองคนละ 1 ชุด

2. ทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี มีน้ำใจ และยากจน ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 20 ทุน  จากชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ รวมเป็นเงิน   20,000  บาท

3. กองทุนจิตเมตตาจำนวน  10 ทุน ๆ ละ  500  บาท รวมเป็นเงิน  5,000 บาท

4. เสื้อสามารถ “นักเรียนดีศรีป่าก่อดำ” ปีการศึกษา  2560   จำนวน  1   ตัว(ชั้นสูงสุด)

จ. นักเรียนพึงได้รับ

          1. นักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ทุกห้องเรียนมีสื่อทันสมัยประกอบด้วย สมาร์ททีวี คอมพิวเตอร์ค้นคว้า มีระบบส่งกระจายเสียงทีวีวงจรปิดไปยังทุกห้องเรียน

          2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพ

          3. โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม(เรียนร่วม)  โรงเรียนดีประจำตำบล

          4. ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ครูที่จบสายตรงจากสิงค์โปร์ สื่อสารกับชาวต่างชาติ

          5. ผู้บริหารและครูมืออาชีพ คือ จบปริญญาโท 4 คน ปริญญาตรี 9 คน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  1 คน  

ชำนาญการพิเศษ 10  คน ชำนาญการ 1 คน สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฉ. ปฏิทินการเปิด-ปิดภาคเรียน

          1. ปฐมนิเทศนักเรียน      วันที่  15  พฤษภาคม  2560

          2. เปิดภาคเรียนที่ 1       วันที่  16  พฤษภาคม  2560   ปิดวันที่ 11 ตุลาคม 2560

          3. เปิดภาคเรียนที่ 2       วันที่  1   พฤศจิกายน  2560  ปิดวันที่  31 มีนาคม 2561

          4. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1  วันที่  21   พฤษภาคม  2560

          5. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2  วันที่   5  พฤศจิกายน  2560

ช. ค่าใช้จ่าย

          ค่าประกันอุบัติเหตุ  คนละ  200-250   บาท

 

ประกาศมา    วันที่  17   เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2560

 

                                      (ลงชื่อ) อำนวย   จอมใจ

                                                (นายอำนวย  จอมใจ)

                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำComments