ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

               เพื่อให้การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริงจึงให้มีกำหนดการประชุม รายงานการประชุมในแต่ละครั้งเพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับทราบและแนวทางปฏิบัติในการประชุมแต่ละครั้งและสอดคล้องกับนโยบายลดการใช้กระดาษ

กำหนดการประชุม
๑) วันพุธ ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (ประชุมเตรียมการก่อนเปิด) 
๒) เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
๕) เดือนกันยายน ๒๕๖๑  
Comments