HeadNews‎ > ‎

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์11 มิ.ย. 2561 18:53โดยDirector PKD_School

โรงเรียนจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวิทยากรจากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย  (แฟ้มภาพ)
Comments