HeadNews‎ > ‎

ร่วมค่ายชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน

โพสต์6 มี.ค. 2561 06:32โดยsites pakodam


๒-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ผอ.อำนวย  จอมใจ พร้อมครูโยธิน  แก้วก๋า  นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จำนวน ๘ นายเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชันร่วมกับลูกเสือในโรงเรียนขยายโอกาสจำนวน ๕๒ โรงเรียน ณ โรงเรียนห้วยทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย (แฟ้มภาพ)
Comments