HeadNews‎ > ‎

ประชุมคณะกรรมการสร้างลานธรรม ๑๐๐ ปีโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ

โพสต์1 ก.ค. 2562 20:30โดยDirector PKD_School
คณะกรรมการบริหารการก่อสร้างลานธรรม ๑๐๐ ปีโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ได้ประชุมวางแผนการก่อสร้าง เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 

Comments