HeadNews‎ > ‎

โครงการโรงเรียนสะอาดปราศจากมลพิษ

โพสต์30 ก.ค. 2562 20:33โดยDirector PKD_School29 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนดำเนินการตามโครงการโรงเรียนสะอาดปราศจากมลพิษ  ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย นายก ทต.ป่าก่อดำเป็นประธานพร้อมให้ความรู้เกียวกับการจัดการขยะเบื้องต้นและมีวิทยากรจากตะวันฟาร์มให้ความรู้เกียวกับเกษตรพื้นบ้าน ซึ่งมีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ (แฟ้มภาพ)
Comments