HeadNews

กิจกรรมวันไหว้ครู

โพสต์13 มิ.ย. 2562 01:01โดยDirector PKD_School


วันพฤหัสบดีที่ ๒ ของเดือนมิถุุนายนจะมีการจัดกิจกรรมไหว้ครู  ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น และปีนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสมุห์เด่นชัย ภูริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดป่ารวกเหนือ  ครูพระของโรงเรียนได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูด้วย ( แฟ้มภาพ )

ชาวเชียงรายเรียนรู้ อยู่รอดและภัยพิบัติ

โพสต์5 มิ.ย. 2562 20:02โดยDirector PKD_School
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒   องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล แห่งประเทศไทย ได้นำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาจัดกิจกรรม เชียงรายเรียนรู้ อยู่รอดและภัยพิบัติ ทั้งนี้มีนายคฑาสิทธิ์  เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาวให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด  (แฟ้มภาพ )

แนวทางส่งเสริมโรงเรียนปลอดภัย

โพสต์5 มิ.ย. 2562 19:51โดยDirector PKD_School


ผอ.อำนวย จอมใจ ผู้อำนวยโรงเรียนพร้อมด้วยนางประทินทิพย์ สลีสองสม ครูผู้ดูแลความปลอดภัยนักเรียน ได้เดินทางไปประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมโรงเรียนปลอดภัย ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๒๖  -  ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๖๒  ( แฟ้มภาพ)


เลือกตั้งประธานสภานักเรียน

โพสต์5 มิ.ย. 2562 19:40โดยDirector PKD_School
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนโดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้ทำการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนขึ้น ปลูกฝังการปกครองระบอบประชาธิปไตย

มอบอุปกรณ์การเรียน

โพสต์5 มิ.ย. 2562 19:32โดยDirector PKD_School


คุณชัยสิทธิ์  ตั้งแปล พร้อมครอบครัวคุณครูโยธิน แก้วก๋า ได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนเมื่อ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (แฟ้มภาพ)

ประชุมกรรมการสถานศึกษาและชมรมศิษย์เก่า

โพสต์21 พ.ค. 2562 06:47โดยDirector PKD_School   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2562 15:30 โดย sites pakodam ]วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า ซึ่งมีสาระสำคัญคือการเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ หลักสูตรสถานศึกษา รายงานผลการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และร่วมพิจารณาการดำเนินก่อสร้างอนุสรณ์สถาน "ลานปฏิบัติธรรม  ๑๐๐ ปีโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ"  (แฟ้มภาพ)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑

โพสต์21 พ.ค. 2562 06:40โดยDirector PKD_School


วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ตอบสนองการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ( แฟ้มภาพ )

เปิดเรียนวันแรก

โพสต์21 พ.ค. 2562 06:30โดยDirector PKD_School


๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนเปิดเรียนวันแรก  มีนายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวให้โอวาส (แฟ้มภาพ)

ปฐมนิเทศนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

โพสต์21 พ.ค. 2562 06:22โดยDirector PKD_School

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนได้ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนจะเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยมีนายอำนวย จอมใจเป็นประธาน มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมตัวนักเรียนก่อนสู่การเรียนรู้ในวันจริงคือ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  (แฟ้มภาพ)

ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน

โพสต์21 พ.ค. 2562 06:14โดยDirector PKD_School


๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรบเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำได้ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (แฟ้มภาพ)

1-10 of 199