ศูนย์รวมการปฏิบัติงานข้าราชการครู

           การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูที่ดีนั้น จะต้องมีคู่มือในการปฏิบัติงาน โรงเรียนได้ดำเนินการรวบรวมลิ้งค์ต่าง ๆ อันจะอำนวยความสะดวกให้ครูและบุคลากรได้เข้าไปดำเนินการอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลคือ ไทยแลนด์ 4.0   โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ทุกคน
3. ลิ้งค์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
    3.1 หนังสือราชการ   เข้า  |  ออก
    3.2 คำสั่ง 
    3.3 รูปกิจกรรม
    3.4 ส่งเอกสาร  
    3.5 ปฏิทินปฏิบัติงาน
Comments