Download เอกสารประกอบการสมัครเป็นนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เอกสารประกอบมีดังนี้
-สูติบัตร  จำนวน  ๑  แผ่น
-รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน ๒ รูป
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง  บิดา  มารดา และผู้ปกครอง
-สำเนาทะเบียนบ้าน ของตนเอง  บิดา  มารดา และผู้ปกครอง
-เอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  38 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2561 07:30 Director PKD_School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  58 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2561 07:30 Director PKD_School
Comments