Download

แหล่งร่วมการดาว์นโหลดเอกสาร แบบทดสอบ สื่อการเรียนการสอนและอื่น ๆ  เพื่อให้ท่านนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง 

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเครื่องมือการจัดการศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1155 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 พ.ค. 2559 22:51 sites pakodam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  48 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 ก.ย. 2560 01:21 sites pakodam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  35 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 พ.ค. 2560 07:46 sites pakodam
ċ

ดู
  21 พ.ค. 2559 08:22 sites pakodam
ċ

ดู
ประกอบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ  19 พ.ค. 2559 19:53 sites pakodam
ą

ดู ดาวน์โหลด
  25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 มี.ค. 2560 19:21 Director PKD_School
ą

ดู ดาวน์โหลด
  150 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 พ.ค. 2560 21:58 sites pakodam
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  325 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 ธ.ค. 2558 18:50 sites pakodam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  433 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 ธ.ค. 2558 18:50 sites pakodam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  383 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 ธ.ค. 2558 18:50 sites pakodam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  396 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 ธ.ค. 2558 18:50 sites pakodam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  355 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 ธ.ค. 2558 18:50 sites pakodam
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
ผลการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ชั้น ป.๒ ป.๔ ป.๕ ม.๑ และ ม. ๒   21 พ.ค. 2559 08:38 sites pakodam
ċ

ดู
  21 พ.ค. 2559 08:37 sites pakodam
ċ

ดู
  21 พ.ค. 2559 08:37 sites pakodam
ċ

ดู
  21 พ.ค. 2559 08:37 sites pakodam
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  124 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 ธ.ค. 2558 19:36 sites pakodam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  124 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 ธ.ค. 2558 19:36 sites pakodam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  120 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 ธ.ค. 2558 19:36 sites pakodam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  31 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 ธ.ค. 2558 19:36 sites pakodam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  120 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 ธ.ค. 2558 19:36 sites pakodam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  31 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 ธ.ค. 2558 19:36 sites pakodam
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
  21 พ.ค. 2559 08:37 sites pakodam
ċ

ดู
  21 พ.ค. 2559 08:37 sites pakodam
ċ

ดู
  21 พ.ค. 2559 08:37 sites pakodam
ċ

ดู
  21 พ.ค. 2559 08:37 sites pakodam
ċ

ดู
  21 พ.ค. 2559 08:37 sites pakodam
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  15295 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 ธ.ค. 2558 19:33 sites pakodam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  11745 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 ธ.ค. 2558 19:33 sites pakodam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  14887 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 ธ.ค. 2558 19:33 sites pakodam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  14793 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 ธ.ค. 2558 19:33 sites pakodam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  14709 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 ธ.ค. 2558 19:33 sites pakodam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  15293 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 ธ.ค. 2558 19:33 sites pakodam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  19147 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 ธ.ค. 2558 19:33 sites pakodam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  13114 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 ธ.ค. 2558 19:52 sites pakodam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  17936 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 ธ.ค. 2558 19:33 sites pakodam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4475 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 ธ.ค. 2558 19:33 sites pakodam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2613 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 ธ.ค. 2558 19:33 sites pakodam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  44 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 ธ.ค. 2558 19:33 sites pakodam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  41 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 ธ.ค. 2558 19:33 sites pakodam
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1942 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 พ.ค. 2559 05:44 sites pakodam
ć
ดู ดาวน์โหลด
  6269 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 พ.ค. 2559 05:44 sites pakodam
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  26 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 พ.ค. 2559 05:44 sites pakodam
ć
ดู ดาวน์โหลด
  10053 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 19 พ.ค. 2559 19:56 sites pakodam
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  40 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 พ.ค. 2559 05:44 sites pakodam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  7803 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 พ.ค. 2559 05:44 sites pakodam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2008 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 พ.ค. 2559 05:44 sites pakodam
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  19 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 พ.ค. 2559 05:44 sites pakodam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  6812 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 พ.ค. 2559 05:44 sites pakodam
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  34 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 พ.ค. 2559 05:44 sites pakodam
ć
ดู ดาวน์โหลด
  1264 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 พ.ค. 2559 05:44 sites pakodam
ć
ดู ดาวน์โหลด
  1258 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 พ.ค. 2559 05:44 sites pakodam
ć
ดู ดาวน์โหลด
  4812 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 พ.ค. 2559 05:44 sites pakodam
ć
ดู ดาวน์โหลด
  13192 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 พ.ค. 2559 05:44 sites pakodam
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  55 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 พ.ค. 2559 17:42 sites pakodam
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  61 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 พ.ค. 2559 17:42 sites pakodam
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  50 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 พ.ค. 2559 17:42 sites pakodam
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  76 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 พ.ค. 2559 17:42 sites pakodam
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
  7130 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 พ.ค. 2559 03:22 sites pakodam
ċ

ดาวน์โหลด
  1769 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 พ.ค. 2559 03:22 sites pakodam
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  149 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 พ.ค. 2559 03:23 sites pakodam
Comments