กิจกรรมปั่น 100 ปีโรงเรียนชุมบ้านป่าก่อดำ : วันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

ปฏิทินงาน  
    -ลงทะเบียนร่วมงาน   ระหว่าง 15 ตุลาคม 2562  ถึงวันที่ 15  ธันวาคม 2562 


    -มารับเสื้อ  20 - 23  มกราคม  2563  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00  น.ศาลากาวิโล
    -วันปั่นจักรยาน วันอาทิตย์ ที่ 9  กุมภาพันธ์  2563 
        -05.30 น.  เปิดลงทะเบียน
         06.00 น.  ประชาสัมพันธ์/อบอุ่นร่างกาย
         06.30 น.  ปล่อยตัว ชุด ก. 39 กิโลเมตร
         06.45 น.  ปล่อยตัว  ชุด ข. 10 กิโลเมตร
         08.00 น.  กิจกรรมจับหางบัตร
         09.00 น   เสร็จกิจกรรม
จุดประสงค์ 
 1. เพื่อจัดหาทุนทรัพย์สมทบการก่อสร้างลานธรรม 100 ปี 
 2. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย
 3. เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
 4. เพื่อส่งเสริมความกตัญญูในสถาบัน
เป้าหมาย
 1. เขิญชวนบุคคลทั่วไป หรือนักปั่นมืออาชีพมาร่วมการปั่นจักรยาน ไม่น้อยกว่า 1,000 คน
 2. จัดหาทุนทรัพย์สมทบทุนก่อสร้างลานธรรม
ลักษณะกิจกรรม
        ปั่นการกุศล ไม่เน้นการแข่งขันโดยออกจากโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ผ่านเส้นทางพุทธมณฑล 750 ปี เมืองเชียงราย  หอพลับพลาเจ้าดารารัศมี  และพระธาตุจอมหมอกแก้ว แล้ว   กลับมาที่โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ

ประเภทการปั่น
 1. ประเภท VIP    ลงทะเบียน คนะละ  500  บาท   ปั่นระยะทาง  10  กิโลเมตร  (รับเสื้อคอปก 1 ตัว)
 2. ประเภททั่วไป  ลงทะเบียน คนละ  300  บาท    ปั่นระยะทาง  39  กิโลเมตร (รับเสื้อคอกลม  1 ตัว)
 3. ร่วมบุญ   สนับสนุนบัตรร่วมปั่นการกุศล  บัตรละ   100  บาท (รับถ้วยกาแฟ ๑ ใบ)
การโอนเงินสมัครผ่านช่องทาง
 1. พร้อมเพย์   0830003934  นายอำนวย จอมใจ (ผอ.โรงเรียน)
 2. โอนเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   02-0167146872  ชื่อบัญชี  "นายอำนวย จอมใจ"
 3. โอนเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   01-8638095351  ชื่อบัญชี "กองทุนชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ"
เส้นทางปั่น   


แจ้งผลการโอนเงินค่าสมัคร
สิ่งที่ได้รับ
 1. เสื้อที่ระลึกงานปั่นจักรยาน 1  ตัว เฉพาะประเภท VIP และทั่วไป  ส่วนประเภทร่วมบุญจะได้ถ้วยกาแฟ  1  ใบ
 2. อาหารเช้า และน้ำดื่ม
 3. ผลไม้ตามฤดูกาล

ข้อมูลที่ติดต่อ-สอบถาม
        โทร 053-666187  , 083-0003934  ,  086-1797351  หรือ  https://line.me/R/ti/g/3H9SU2leQV   หรือ   Facebook
รายนามผู้เข้าร่วมงานปั่น ๑๐๐ ปี โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ

Include gadget


Comments