ต้อนรับทุกท่านสู่  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว ตั้งตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ซึ่งได้ปรับปรุงคตณะกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้น  ทั้งนี้ยังมีโรงเรียนในอำเภอแม่ลาวจำนวน ๑๕ โรงรวมเป็นศูนย์เครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว และมีกลุ่มเครือข่ายอีก ๓ กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มเครือข่ายแม่ลาว ๑  กลุ่มเครือข่ายแม่ลาว ๒ และกลุ่มเครือข่ายแม่ลาว ๓  
         ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพฯ อำเภอแม่ลาว จะนำพาการศึกษาโรงเรียนในอำเภอแม่ลาวเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ทัดเทียมกับสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานสากลต่อไป

                                                      นายอำนวย จอมใจ
                                          ประธานศูนย์เครือข่ายฯ อำเภอแม่ลาว