อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ณ วันที่ 1  มีนาคม  พ.ศ. 2561