การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน

แผนผังการเลื่อนขั้นเงินเดือน