แผนผังขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการครู พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ