ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ฝ่ายบริหารงานบุคคล  โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

https://drive.google.com/open?id=1Q9QrPP5Y8vBj59LRFeucwuX01IDz6jQ0การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
                    โครงงานเป็นฐาน รายวิชา ค23201 คณิตศาสตร์
                    โดยนางสุขสันติ์  ชื่นธีรพงศ์   ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
                    โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
                            -  รายงานการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559
                            -  รายงานผลตามแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)  ปีการศึกษา 2559
                            -  รายงานผลการการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
                               รายวิชา  ค23201 คณิตศาสตร์
                            -  รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-4  ปีการศึกษา 2559
                            -  รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5  ปีการศึกษา 2560
                            -  รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม "ครูดี สอนดี วิถึครูสหวิทยาเขตประโคนชัย"  ปีการศึกษา 2560