ข้อมูลการลาและไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
**************************
        2.  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
        3.  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
        4.  กลุ่มสาระสังคมศึกษา
        5.  กลุ่มสาระภาษาไทย