เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปี 2561

โพสต์5 ก.พ. 2561 03:07โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2561 03:08 ]

2 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดยงานกิจการนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยจัดให้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2561 ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และนำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการลงคะแนน และรวมคะแนนเลือกตั้งหรือประมวลผลคะแนน นำโดยคุณสุชญา ล่ามกิจจา หัวหน้างานพรรคการเมือง, คุณรอง จุนถิระพงศ์ พนักงานสืบสวนสอบสวน, คุณอดิเทพ จิตจำนง พนักงานสืบสวนสอบสวน, คุณจำเนียร จันทร์โท พนักงานการเงินและบัญชี เพื่อฝึกให้นักเรียนมีภาวะผู้นำ มีความรักสามัคคี เข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งอันเป็นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเพื่อในอนาคตต่อไปจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเป็นเยาวชนที่ดีของชาติบ้านเมือง และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคมสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์