กิจกรรมเปิดบ้านประโคนชัยพิทยาคม ป.พ.วิชาการ ครั้งที่ 2 (Open House)

โพสต์3 ม.ค. 2561 01:14โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 3 ม.ค. 2561 01:14 ]
28 ธันวาคม 2560 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดยงานวิชาการ จัดกิจกรรมเปิดบ้านประโคนชัยพิทยาคม ป.พ.วิชาการ ครั้งที่ 2 (Open House) “สร้างคน สร้างชาติ ด้วยศาสตร์พระราชา” โดยได้รับเกียรติจากท่านรณชัย สุขสมบูรณ์ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 เป็นประธานในพิธี และ ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมดังกล่าวโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่สากล อีกทั้งโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพอันเป็นจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จึงได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านประโคนชัยพิทยาคม ป.พ. วิชาการ ครั้งที่ 2 “สร้างคน สร้างชาติ ด้วยศาสตร์พระราชา” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ครู โรงเรียน ต่อสาธารณชนทั่วไป
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง นักเรียนและประชาชนทั่วไป ที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อได้เยี่ยมชมผลงาน
3. เพื่อจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เสมือนจริง
4. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาต่อและปะกอบอาชีพ
5. เพื่อจัดกิจกรรมบูรณาการ การเรียนรู้ตามหลักสูตรด้านเศรษฐ์ศาสตร์การเรียนรู้สู่รากฐานเศรษฐกิจพอเพียง
6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงผลงานทางด้านวิชาการและศักยภาพด้านอื่นๆ ตามความถนัดและความสนใจ

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ส่วนที่เป็นนิทรรศการและกิจกรรมบนเวทีกลาง ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการโลกกว้างทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมเศรษฐ์การเรียนรู้ สู่รากฐานเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนิทรรศการมีชีวิตซึ่งเป็นผลงานดีเด่นจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และครั้งนี้มีสถาบันทางการศึกษา และอาชีพทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดนิทรรศการจำนวน 12 สถาบัน และการเสวนาในหัวข้อ “ อาชีพที่ใช่ ชีวิตที่ชอบ ” มีนักเรียนในเขตบริการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 378 คน ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  >>>  ชมภาพกิจกรรม