ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

โพสต์20 พ.ย. 2560 07:09โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2560 07:13 ]

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้คณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยทุกภาคส่วน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนำการขับเคลื่อน ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์มีผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อยู่ในกลุ่มดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเยาวชนอายุ ๖ – ๒๔ ปี จำนวน ๒๘๘,๙๓๘ คน เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE จำนวน ๒๘๓,๒๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๓ มีชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งสิ้น ๓,๓๖๒ ชมรม ในจำนวนนี้มีการพัฒนากิจกรรมไปสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน ๖๓๑ แห่ง กระจายครอบคลุมทั้งในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจ เรือนจำ และสำนักงานคุมประพฤติ

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐ เปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ตอนปลาย ปัจจุบัน มีครูและบุคลากรจำนวน ๒๑๐ คน มีนักเรียนจำนวน ๒,๘๔๔ คน ตามที่โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ได้น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน และด้วยความตั้งใจร่วมกันของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โดยมีความมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้ค้นพบตนเอง และนำสิ่งที่ตนเองถนัด 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งนำไปพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ มีอาสาสมัครจำนวน ๓๐ คน กิจกรรมภายในศูนย์ฯ มีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุข ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการประดิษฐ์ ร้องเพลง เต้น โดยกิจกรรมสร้างสุขที่ได้รับความสนใจมากจากสมาชิกคือ เย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง และของดีประโคนชัย

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” ในจังหวัด เข้าเฝ้าและรับพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจ เพื่อกลับมาเป็นคนดีของสังคม จากนั้นทรงพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม และโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ซักถามปัญหาต่างๆ เพื่อรับพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติตน ต่อไป  >>>  ชมภาพกิจกรรม