เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

โพสต์17 ก.พ. 2560 01:22โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2560 01:22 ]

16 ก.พ. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดยในวันนี้นักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมทุกคน พร้อมใจมาใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น รู้จักสิทธิอันชอบธรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตนและผู้อื่น ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม