รอบรั้วฟ้า-ขาว


มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

โพสต์23 ก.พ. 2560 05:34โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2560 05:35 ]


21 ก.พ. 60 เวลา 13.00 น. ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อำลาสถาบัน ทองกวาวช่อที่ 56

โพสต์23 ก.พ. 2560 05:26โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2560 05:29 ]


21 ก.พ. 60 ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในงานวันอำลาสถาบัน ทองกวาวช่อที่ 56 “มิตรภาพ ความรัก ความสุข” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 และมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน โดยมีรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมกิจกรรมและแสดงความยินดีกับนักเรียน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ชมภาพกิจกรรเพิ่มเติม

แนะแนวการศึกษาต่อ

โพสต์17 ก.พ. 2560 02:54โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2560 02:54 ]


เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นางนัยนา ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการงานวิชาการ นางอุไรวรรณ วิเศษฤทธิ์ นายปิยพล วงศ์ประสิทธิ์ คุณครูแนะแนว และนักเรียนห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์ฯ (AP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้ออกไปแนะแนวการศึกษาต่อทั้งห้องเรียนพิเศษตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนทั่วไป ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 โรงเรียน 1.โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 2.โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 3.โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 4.โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

โพสต์17 ก.พ. 2560 01:22โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2560 01:22 ]


16 ก.พ. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดยในวันนี้นักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมทุกคน พร้อมใจมาใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น รู้จักสิทธิอันชอบธรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตนและผู้อื่น ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ค่ายภาษาไทย

โพสต์16 ก.พ. 2560 03:51โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2560 00:13 ]16 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาไทย โดยมีรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย และคณะครู บุคลากร มาร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางภาษาไทยของผู้เรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โพสต์16 ก.พ. 2560 03:06โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2560 03:11 ]


16 กุมภาพันธ์ 2560 งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วม “โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว" ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุฯ ปีที่ 14 โดย ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม เป็นผู้มอบเกียรบัตรให้กับนักเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


มหกรรมนำเสนอผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)

โพสต์16 ก.พ. 2560 03:02โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2560 03:04 ]ภาพบรรยากาศมหกรรมนำเสนอผลงาน เวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมต้อนรับครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น

โพสต์14 ก.พ. 2560 02:04โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2560 02:06 ]


14 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่ Mr.Masato Iijima จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ตามโครงการอาสาสมัครใจกล้า เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยคุณครูเกลียวพันธุ์ จั่นเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ และนายณัฐฐิกรณ์ พันธุ์ยุรา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


ค่ายคณิตศาสตร์

โพสต์14 ก.พ. 2560 02:00โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2560 02:06 ]


โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ได้จัดโครงการเข้าค่ายคณิตศาตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และเป็นการเสริมความรู้ ความบันเทิง สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านคณิตศาสตร์ โดยมีนักเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วนอุทยานเขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ขอขอบคุณ ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย ที่ส่งเสริมสนับสนุนทุกด้าน เพื่อประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างสูงสุดต่อนักเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟซบุ๊กที่นี่ รร.ประโคนชัยพิทยาคมเตรียมความพร้อมก่อนสู่สนามสอบ O-NET

โพสต์6 ก.พ. 2560 23:04โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2560 01:31 ]

    6 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ได้จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ติว O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน โดยการนำของ ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และความร่วมมือของรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย, ทีมงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน, กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ของคะแนนการทดสอบวัดความรู้ระดับชาติ และผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมรัตชกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

1-10 of 13