เผยแผร่ผลงานทางวิชาการ

เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  พัฒนาการของภูมิภาคต่างๆของโลก รหัสวิชา ส23102  รายวิชาประวัติศาสตร์5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้เผยแพร่ - นายประดิษฐ์  ละครชัย

ทวีป


เอกสารประกอบการเรียน เรื่องวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้เผยแพร่ - นางชุติกาญจน์ นาถมทอง

วัฒนธรรม


เอกสารประกอบการเรียน ประวัติความเป็นมาแลัวิวัฒนาการดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้เผยแพร่ - นายพิพัฒน์ แหลมประโคน

ดนตรีสากล


คู่มือบทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver รายวิชา ง20246 การสร้างเว็บไซต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้เผยแพร่ - นายสุเมฆ วิลาจันทร์

การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver


ผู้เผยแพร่ - นางสายสวาสดิ์  ทองศรี

การเขียนโปรแกรมแบบลำดับแบบทางเลือกฯ

แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้เผยแพร่ - นายพิพัฒน์ แหลมประโคน

แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์

การใช้งานโปรแกรม Adobe Flash รายวิชา ง30247 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้เผยแพร่ - นางรษา วิลาจันทร์

การใช้งานโปรแกรม Adobe Flash