เผยแผร่ผลงานทางวิชาการ

แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้เผยแพร่ - นายพิพัฒน์ แหลมประโคน

แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์


การใช้งานโปรแกรม Adobe Flash รายวิชา ง30247 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้เผยแพร่ - นางรษา วิลาจันทร์

การใช้งานโปรแกรม Adobe Flash