ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

        โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 154 หมู่ 2 ถนนนัยประศาสน์ ตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์/โทรสาร 044-657484
เว็บไซต์ http://www.pkc.ac.th

                                ชื่อ                                                    โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
                                อักษรย่อ                                            ป.พ.
                                วันประกาศจัดตั้ง                                 13 มิถุนายน 2500
                                ปรัชญา                                              วิริเยน ทุกขมจฺ เจติ (บุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร)
                                คติพจน์                                     รับผิดชอบ รอบรู้ สามัคคี มีวินัย
                                อัฒลักษณ์ของโรงเรียน                    ลูกประโคนชัยพิทยาคมเป็นผู้ประพฤติดี
                                จุดเน้นของโรงเรียน                        ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข
                                ศูนย์รวมจิตใจ                               หอพระพุทธรูป
                                พระพุทธรูปประจำโรงเรียน                     ประตู 1 พระทศพลมงคลชัย
                                                                              ประตู 2 พระทศพลญาณมุนี
                                สีประจำโรงเรียน                            ฟ้า - ขาว
                                ชื่อคณะสี                                    เอราวัณ พันธุ์พยัคฆ์ จักรนารายณ์ สายสุรีย์ สีหราช พิลาสมยุรา
                                ผู้เริ่มจัดตั้ง                                   นายกังวาล วิริยะโกศล
                                ประธานกรรมการสถานศึกษา              นายจำรัส เวียงสงค์
                                นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ           ว่าที่ ร.ต.พัฒนา นพตลุง
                                นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ                       นายกิตติชัย  เชาวนกุล
                                อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน                           1. นายกังวาล  วิริยะโกศล        2500 - 2501
                                                                           2. นายพีรพันธ์ุ  ฉกรรจ์ศิลป์      2501 - 2521
                                                                           3. นางชูจิตต์  พิทักษ์ผล          2521 - 2522
                                                                           4. นายสุพิชญ์  พิญญากูล        2523 - 2524
                                                                           5. นายดำรง  อโนภาส            2524 - 2526
                                                                           6. นายไสว  คงนันทะ             2526 - 2530
                                                                           7. นายชวนันต์  รัชตกุล            2530 - 2535
                                                                           8. นายวุฒิพงศ์  คงเสนา          2535 - 2540
                                                                           9. นายเปี่ยม  ศรีมิตรานนท์       2540 - 2543
                                                                           10. นายวิฑูรย์  เชาวน์ศิริ          2549 - 2548
                                                                           11. นายพิทยา  ไชยมงคล          2549 - 2554
                                                                           12. นายสราวุธ  ทรงประโคน      2554 - 2558
                                                                           13. นายชำนาญ  บุญวงศ์         2558 - 2563
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน             14. นายประเสริฐชัย  พิสาดรัมย์   2563 - ปัจจุบัน