ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

        โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 154 หมู่ 2 ถนนนัยประศาสน์ ตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์/โทรสาร 044-657484
เว็บไซต์ http://www.pkc.ac.th

                                ชื่อ                                                โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
                                อักษรย่อ                                          ป.พ.
                                วันประกาศจัดตั้ง                            13 มิถุนายน 2500
                                ปรัชญา                                             วิริเยน ทุกขมจฺ เจติ (บุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร)
                                คติพจน์                                             รับผิดชอบ รอบรู้ สามัคคี มีวินัย
                                อัฒลักษณ์ของโรงเรียน                    ลูกประโคนชัยพิทยาคมเป็นผู้ประพฤติดี
                                จุดเน้นของโรงเรียน                          ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข
                                ศูนย์รวมจิตใจ                                  หอพระพุทธรูป
                                พระพุทธรูปประจำโรงเรียน                 ประตู 1 พระทศพลมงคลชัย
                                                                                      ประตู 2 พระทศพลญาณมุนี
                                สีประจำโรงเรียน                               ฟ้า - ขาว
                                ชื่อคณะสี                                         เอราวัณ พันธุ์พยัคฆ์ จักรนารายณ์ สายสุรีย์ สีหราช พิลาสมยุรา
                                ผู้เริ่มจัดตั้ง                                       นายกังวาล วิริยะโกศล
                                ประธานกรรมการสถานศึกษา              นายจำรัส เวียงสงค์
                                นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ           ว่าที่ ร.ต.พัฒนา นพตลุง
                                นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ                       นายกิตติชัย  เชาวนกุล
                                อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน                   1. นายกังวาล  วิริยะโกศล       2500 - 2501
                                                                                       2. นายพีรพันธ์ุ  ฉกรรจ์ศิลป์     2501 - 2521
                                                                                       3. นางชูจิตต์  พิทักษ์ผล         2521 - 2522
                                                                                       4. นายสุพิชญ์  พิ๙ญากูล        2523 - 2524
                                                                                       5. นายดำรง  อโนภาส            2524 - 2526
                                                                                       6. นายไสว  คงนันทะ             2526 - 2530
                                                                                       7. นายชวนันต์  รัชตกุล           2530 - 2535
                                                                                       8. นายวุฒิพงศ์  คงเสนา          2535 - 2540
                                                                                       9. นายเปี่ยม  ศรีมิตรานนท์       2540 - 2543
                                                                                       10. นายวิฑูรย์  เชาวน์ศิริ          2549 - 2548
                                                                                       11. นายพิทยา  ไชยมงคล        2549 - 2554
                                                                                       12. นายสราวุธ  ทรงประโคน     2554 - 2558
                                ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน           13. นายชำนาญ  บุญวงศ์         2558 - ปัจจุบัน