คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำปีการศึกษา 2559
คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน  >>>  พฤศจิกายน                
คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน  >>>  ธันวาคม
คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน  >>>  มกราคม 2560           
คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน  >>>  กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน  >>>  มีนาคม 2560
คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน  >>>  เมษายน 2560
คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน  >>>  พฤษภาคม 2560

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน  >>>  สิงหาคม 
คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน  >>>  กันยายน
คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน  >>>  ตุลาคม
คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน  >>>  พฤศจิกายน
คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน  >>>  ธันวาคม
คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน  >>>  มกราคม 2561
คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน  >>>  กุมภาพันธ์ 2561
คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน  >>>  มีนาคม 2561
คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน  >>>  เมษายน 2561