คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำปีการศึกษา 2559

คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน พฤศจิกายน                
คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน ธันวาคม
คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน มกราคม 2560           
คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน มีนาคม 2560
คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน เมษายน 2560
คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2560