บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหารนายประเสริฐชัย  พิสาดรัมย์
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรัชดา ไทวะกิรติ
รองผู้อำนวยการงานงบประมาณนายบัณฑิต สุดประโคน
รองผู้อำนวยการงานบุคคลนางนัยนา ใหม่คามิ
รองผู้อำนวยการงานวิชาการนายพัฒณพงษ์ มมประโคน
รองผู้อำนวยการงานบริหารทั่วไป