บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร


ดร.ชำนาญ  บุญวงศ์
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายปรีชา บาลโสง
รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานงบประมาณ


นายบัณฑิต สุดประโคน
รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นายสำเภา วิเศษนคร
รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานบุคคล


นางนัยนา ใหม่คามิ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิชาการ