บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหารนายวัชราบูรณ์ บุญชู
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรัชดา ไทวะกิรติ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณนายบัณฑิต สุดประโคน
รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคลนางนัยนา ใหม่คามิ
รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานวิชาการ                   นางพลอยไพลิน สว่างพล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป