หนังสือคำสั่งงานบุคคล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดทำคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 >> ดาวน์โหลดไฟล์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและค่ายพุทธบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 >> ดาวน์โหลดไฟล์