หน้าแรก

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
โดย

ว่าที่ร.ต.ชิตชัย  โพธิ์ประภา


   รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง จัดทำขึ้นเพื่อรายงานให้แก่ผู้บังคับบัญชาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ 50  หมวดที่ 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ฝ่าย/งานของข้าพเจ้า ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติในระหว่างปีการศึกษา ซึ่งข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรายงานพร้อมประเมินผลการทำงานของข้าพเจ้าว่าได้ปฏิบัติหน้าที่บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมาตรฐานการศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้รายงานดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาตามระดับ  ตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชนได้ทราบผลการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ                        

                                                                                ชิตชัย    โพธิ์ประภา
                                                                              ผู้รายงาน