ตารางการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา

ขั้นตอนในการจองใช้งานห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

1. ติดต่อขอรับใบจอง เพื่อขอใช้ห้องฯได้ที่
       >> ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 4 ชั้น 1)
2. เสนอใบจอง เพื่อได้รับการอนุมัติจากรองผู้อำนวยการโรงเรียน


Comments