รายนามผู้บริหาร

ลำดับรายนามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1นายเต่าพ.ศ. 2450 - 2451
2นายโชติพ.ศ. 2451 - 2454
3ขุนวรวุฒิพิเศษ (ยศ)พ.ศ. 2454 - 2456
4ขุนสรรพิทย์พิเศษ (สวาสดิ์ พิลาเนีย)พ.ศ. 2456 - 2459
5ขุนดรุณวิทย์วรเศรษฐ(ยง ศิลปคุปต์)พ.ศ. 2459 - 2462
6ขุนกิตติวาท (ผล สิงหผลิน)พ.ศ. 2462 - 2467
7ขุนจรรยาวิฑูร (วิฑูร ทิวทอง)พ.ศ. 2467 - 2470
8นายเล็ก น้ำทิพย์พ.ศ. 2470 - 2472
9ร.อ.ต.ขุน มีนะนันท์พ.ศ. 2472 - 2472
10นายคำรพ นุชนิยมพ.ศ. 2473 - 2478
11นายลือ ไชยประวัติพ.ศ. 2478 - 2492
12นายส่ง ไชยสิทธิ์พ.ศ. 2492 - 2498
13นายพรหมมินทร์ แสนศิริพ.ศ. 2498 - 2506
14นายสุด สุวรรณาคินทร์พ.ศ. 2506 - 2509
15นายศรีสมมาตร ไชยเนตรพ.ศ. 2509 - 2523
16นายวิทูร ญาณสมเด็จพ.ศ. 2523 - 2527
17นายขจร หาญจิตพ.ศ. 2527 - 2534 ,
พ.ศ. 2536 - 2537
18นายทองอินทร์ ไชยนวรัตน์พ.ศ. 2535 - 2536 ,
พ.ศ. 2537 - 2542
19นายเนาวรัตน์ คณะนัยพ.ศ. 2542 - 2544
20นายมานพ ดีมีพ.ศ. 2544 - 2546
21นายพิทักษ์ บุณยเวทย์พ.ศ. 2547 - 2551
22นายสรพลรัตน์ กุมภิรัตน์พ.ศ. 2551 - 2552
23นายพงศ์พันธุ์ เป็งวงศ์พ.ศ. 2552 - 2555
24
25 
นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย
นายเลิศชาย  รัตนะ
พ.ศ. 2555 - 2558
พ.ศ. 2558 - 2559

Comments