คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายงานต่างๆ ของโรงเรียน

ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
------------------------------------------------------------------
Google App for Education
----------------------------------------------------------------
DLIT (การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
    >> www.dlit.ac.th
------------------------------------------------------------


Comments