ยินดีต้อนรับ


ข่าว/ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 81 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารโรงเรียนพิริยาลัย

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร

จัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่1. เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายอํานวยการ ...
  ส่ง 22 ก.พ. 2561 22:16 โดย Wanitcha Manyum
 • ประกาศ เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันชีวิต ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันชีวิตเพื่อรับทำประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2561เอกสารดังแนบ
  ส่ง 13 ก.พ. 2561 03:30 โดย Wanitcha Manyum
 • ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำฝ่ายบริหารตำแหน่ง ...
  ส่ง 30 ม.ค. 2561 23:59 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 37 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ/คำสั่ง

 • คำสั่งที่ 126/2559 คำสั่งที่ 126/2559แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  ส่ง 2 พ.ค. 2559 01:15 โดย Wanitcha Manyum
 • หนังสือจาก สพม.37 เรื่อง ID Plan หนังสือจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 37เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-PLAN)ลงวันที่ 7 เมษายน 2559ให้ส่ง ID-PLAN ของตนเอง ถึง ...
  ส่ง 10 เม.ย. 2559 22:55 โดย Wanitcha Manyum
 • คำสั่ง 573/2558 คำสั่ง 573/2558แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2558
  ส่ง 30 ต.ค. 2558 03:43 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานครู

 • เผยแพร่ผลงานครู จิราพร พรหมปัญญา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารและสมบัตของสาร โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)วิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชุดที่ 1 สมบัติของธาต ...
  ส่ง 8 มิ.ย. 2560 03:37 โดย Wanitcha Manyum
 • ผลงาน ครูวิศิษฏ์พร ศาสตร์นอก ชื่อเรื่อง         การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชื่อผู้รายงาน     ว ...
  ส่ง 21 มี.ค. 2559 03:23 โดย Wanitcha Manyum
 • ผลงานครูกิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว ผลงานครู กิตติพัทธ์ สันป่าแก้วรายวิชา การสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์เรื่องการติดตั้งโปรแกรม Construct 2 สำหรับสร้างเกมส์
  ส่ง 27 ส.ค. 2558 22:16 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เพลงมาร์ชพิริยาลัย


นายเลิศชาย รัตนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 
http://wichakarn.piriyalai.ac.th/piriat/

 https://sites.google.com/a/piriyalai.ac.th/piriyalai/newstudent2559

คะแนน O-NET รายบุคคล

https://www.tepeonline.org/

https://sites.google.com/a/piriyalai.ac.th/piriyalai/00-ld-reiyn-pheim-ru

http://www.yupparaj.ac.th/stem2017

http://106.0.169.26/46ict/ 
https://sites.google.com/a/piriyalai.ac.th/olympicbio/

http://north67.sillapa.net/sm-pre1/
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับสหวิทยาเขต ครั้งที่ 65 
ประจำปีการศึกษา 2558


https://sites.google.com/a/piriyalai.ac.th/piriyalai/hnangsuxphimph-cea-hlwng

https://drive.google.com/file/d/0B59k78mkZC7xdFpYRUtqR3Excnc/view?usp=sharing

-------------------------
http://epg.science.cmu.ac.th/olympics/Home/index

http://www.thaiedresearch.org/

-------------------------