หน้าแรก


การเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ  สอวน.  ค่าย 1  วิชาชีววิทยา   ปีการศึกษา 2562
ณ  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่   อำเภอเมืองแพร่   จังหวัดแพร่
วันอาทิตย์  ที่  6  ตุลาคม  2562  –   วันอาทิตย์  ที่  20  ตุลาคม  2562