หน้าแรก


การเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ  สอวน.  ค่าย 1  วิชาชีววิทยา   ปีการศึกษา 2561
ณ  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่   อำเภอเมืองแพร่   จังหวัดแพร่
วันอาทิตย์  ที่  7  ตุลาคม  2561  –   วันอาทิตย์  ที่  21  ตุลาคม  2561