หน้าแรก

ลิงค์เว็บไซต์ "ครูบี" ปีการศึกษา 2559
gg.gg/krubee2559

คำชี้แจง
1. ครูบีมีภารกิจที่ กทม.
2. ให้นักเรียนเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ตามรายวิชาของนักเรียนที่เรียนกับครูบี
ม.4/1                     เรียนวิชา C Programming
ม.4/8 (แผนคอมฯ)     เรียนวิชา การโปรแกรม 1
ม.5/8 (แผนคอมฯ)     เรียนวิชา การโปรแกรม 2
ม.5 ห้องคู่                เรียนวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3. ในสัปดาห์แรก ให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม การประเมินผู้เรียนรายบุคคล ตามลิงค์
4. ให้นักเรียนอยู่ในความสงบ ตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในคาบเรียน
    หากมีปัญหาใดๆ ครูไม่รับรองความปลอดภัยนะจ๊ะ เด็กๆ

                                                                    -ครูบี-
                                                                   (9 พ.ค. 59)

ตารางสอน 1/2559