ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สพม.32 กับการดำเนินการการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559


สพม.32 รับฟังนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ผ่าน VDO Conference


ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพม.32


กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กับการทดสอบ O-Net 
ออกอากาศ 28 มกราคม 2559

                                   Part1    Part2    Part3    Part4   Part5 


                                            การประชุม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
                                                  วันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 
                                         ณ ห้องประชุมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการบรรยายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558

 1. แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน : ภาพรวมทุกด้าน โดย

- ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร  ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.

- ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ.

2. แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดย

          - นายธัญญา เรืองแก้ว

          - นางสาวชยพร กระต่ายทอง

3. การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดย ดร.พิธาน พื้นทอง


รายชื่อโรงเรียนนำร่อง 3,831 โรง   
ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

2. โรงเรียนสังกัด สพม. จำนวน  384  โรง
3. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน  10  โรง

                                                 หมายเหตุ  ข้อมูลอ้างอิงจาก เว็บไซต์สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

http://academic.obec.go.th/web/node/460


วิดีโอที่เกี่ยวข้องเรื่องการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

วิดีโอ YouTube
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน 
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "  

  
   

 

สื่อประชาสัมพันธ์ 

Comments