การยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ.2559

โพสต์4 ส.ค. 2559 01:53โดยpimrath school
สพม.32 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้าย และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี ตามแบบ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา และเอกสารประกอบองค์ประกอบตัวชี้วัดในการประเมินศักยภาพฯ จำนวน 3 ชุด ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 รายละเอียดดังแนบ

การยื่นคำร้องขอย่ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ.2559

Comments