วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 วิสัยทัศน์

         โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์   มุ่งมั่นจัดการศึกษา  ให้นักเรียนมีสุขอนามัยดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้   สู้งาน  ผสานความเป็นไทย

พันธกิจ

           1.    จัดการศึกษาให้ผู้เรียนใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีระเบียบวินัยในตนเอง

         2.       มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ  มีศักยภาพในการจัดการ  การสื่อสารและเทคโนโลยี  ในการดำเนิน

       ชีวิตอย่างเหมาะสม

3.   ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย

4.   สร้างความตระหนัก  ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

         5.       สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและ        

      ภูมิปัญญาไทย

6.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัย  แข็งแรงสมบูรณ์  ปลอดจากสารเสพย์ติด

7.   โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดการศึกษา


เป้าประสงค์

            1.    ผู้เรียนมีคุณธรรม  มีวินัยในตนเองและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

  2.    ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

      3.   ผู้เรียนยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง          

            เป็นพระประมุข

 4.    ผู้เรียนใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างคุมค่า

 5.    ผู้เรียนอนุรักษ์ภาษาไทย   ศิลปวัฒนธรรม   ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาไทย

 6.    ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัย   แข็งแรงสมบูรณ์   ปลอดจากสารเสพย์ติด

 7.    รักประเทศชาติและท้องถิ่น   มุ่งสร้างประโยชน์และสิ่งที่ดีงามในสังคม

กลยุทธ์

      1.       รณรงค์ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ในเขตพื้นที่บริการได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา   100  %

      2.       จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

      3.       พัฒนาคุณภาพของนักเรียนทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และศีลธรรม

      4.       ส่งเสริมการจัดวิชาชีพอิสระ  เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ

      5.       ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

      6.       อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      7.       จัดบรรยากาศทางวิชาการและทางกายภาพของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย   “ อุทยานการศึกษา

      8.       ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนตามศักยภาพและไม่แปลกแยกจากชุมชน