บุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

บุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการนางวนิตยา  สุภาษิต
คบ.วัดผลการศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
นางสาวประไพ  การชัญกาศ
คบ.ชีววิทยา
กศม.บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางพรพรรณ   สีเสือ
คบ.คหกรรม
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 
 


นางสาวฐิติลักษณ์ เทียนวรรณ
คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 นางปรีดาวรรณ  เทียนวรรณ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 


นางชบาไพร   จินารักษ์
คบ.อุตสาหกรรมศิลป์
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 นางสาวสุธาสินี หนองพร้าว
คบ.ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ครู
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 นางสาวสุนิษา บุญพิมพ์
บธบ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


บุคลากรกลุ่มงานบริหารทั่วไป
 นายบรรพต จตุมานนท์
คบ.คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 นางสาวมัณฑนา  เธียรวรรณ
คบ.คหกรรม
กศม.จิตวิทยาการแนะแนว
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 
นายวสันต์   สามารถ
วท.บ.สถิติประยุกต์
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
นายศิวณัฐ ชิดรัมย์
คบ.พลศึกษา
กศม.บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ห้วหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
 นางสาวยุพา  ศรียำ
คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
นางรุ่งทิวา  บุญมี
คบ.ภาษาไทย
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
นางสาวปิยวรรณ สวิงรัมย์
  ครูธุรการ
 
 
นายมนตรี  อยู่แท้กูล
  นักการภารโรง
 
นายวุฒิชัย  ตั้งชาติ
  นักการภารโรง

 บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
 นายอนุสรณ์  แก้วแจ่มจันทร์
คบ.ศิลปะ
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ครูกลุ่มสาระการรเรียนรู้ศิลปะ
 นางสาวจารุภา ชวนกระโทก
ศศบ.ภูมิศาสตร์
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 นางพรวีณา  นองสินไทย
คบ.ภาษาไทย
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 นายปานเทพ  แก้วพิพัฒน์กุล
คบ.ฟิสิกส์
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


นายพีรศักดิ์  ศรีเพ็ง
ศศ.บ.ดนตรีสากล
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
นางนาถนัดดา ฉัตรชัยรัตนเวช
ศศบ.ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ครู
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

นายเผ่าพันธ์ ปิ่นศิริ
วทบ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
  นางสาวนนฐชนก  บุญสวัสดิ์
คบ.สังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

บุคลากรกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
 
 


นางใจทิพย์  ศรีษาคำ
คบ.เคมี
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 


นางมยุรี  สวัสดิ์พูน
คบ.สังคมศึกษา
กศม.บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 นางสายใจ ภูมิทัศน์
คบ.สังคมศึกษา
กศม.บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  


นางสุวิมล พรหมลักษณ์
คบ.ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 
 


นายณัฐวัชร ยืนยิ่ง
คบ.ภาษาไทย
ตำแหน่ง ครู
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 นางนงนุช   ขำเอนก
คบ.สังคมศึกษา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ครูกลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
 นางสาวพัชรี พรมเสนา
คบ.เคมี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี