บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายเสฏฐศิษฎ์  วัฒนภักดีกิจ
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์
นายกีรติ  การรัมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์

บุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการ
 


นายสนิท  แก้วอำไพ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
 นางสาวประไพ  การชัญกาศ
กศม.บริหารการศึกษา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาขา ชีววิทยา
 นางวนิตยา  สุภาษิต
คบ.วัดผลการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นางพรพรรณ   สีเสือ
คบ.คหกรรม
กลุ่มสาระการรเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 นางปรีดาวรรณ  เทียนวรรณ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 


นางชบาไพร   จินารักษ์
คบ.อุตสาหกรรมศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 นายศิวณัฐ  ชิดรัมย์
กศม.บริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา
 นายปานเทพ  แก้วพิพัฒน์กุล
คบ.ฟิสิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


บุคลากรกลุ่มงานบริหารทั่วไป
 

นายอนุสรณ์  แก้วแจ่มจันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
 นายบุญช่วย   สาระปัญญา
กศม.จิตวิทยาการแนะแนว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางศรีรัตต์  มงคลชาติภิรักษ์
คบ. ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 
นางสาวมัณฑนา  เธียรวรรณ
กศม.จิตวิทยาการแนะแนว
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
นางสาวยุพา  ศรียำ
คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
นางรุ่งทิวา  บุญมี
คบ.ภาษาไทย
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
MR.Gary Thomas Cherwood
ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
 
นางสาวเบญจมาศ  สีเหลื่อม
  ครูธุรการ

 บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
 นายบรรพต  จตุมานนท์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มสาระการรเรียนรู้คณิตศาสตร์
 นายสมคิด  จีนกูล
คบ.สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
 นางพรวีณา  นองสินไทย
คบ.ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการรเรียนรู้ภาษาไทย
 นางนวลพรรณ  จรัสรัมย์
คบ.ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
นายวสันต์   สามารถ
วท.บ.สถิติประยุกต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

นางสายใจ  ภูมิทัศน์
คบ.สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
  นางสาวรัศมี  ทองดี
คบ.พลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

บุคลากรกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
 
 


นางสาวจารุภา  ชวนกระโทก
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
 
 


นางสาวฐิติลักษณ์  เทียนวรรณ
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 นางใจทิพย์  ศรีษาคำ
เจ้าหน้าที่การเงิน
คบ.เคมี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
    


นางมยุรี  สวัสดิ์พูน
หัวหน้างานพัสดุ
คบ.สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม


 
 


นายพีรศักดิ์  ศรีเพ็ง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ศศ.บ.ดนตรีสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 นางนงนุช   ขำเอนก
คบ.สังคมศึกษา
กลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม