Ваучерен модел за финансиране на социални услуги

Моделът за финансиране на социални услуги чрез ваучери трябва да се разгледа в контекста на неговото място в цялостния процес по предоставяне на социални услуги:

1. Какви социални услуги могат да се предоставят срещу ваучери:

Услуги за възрастни хора (над 18 години), тъй като ваучерния модел овластява клиента и подчертава неговата възможност за самостоятелен избор - характеристика, която е изключително важна в социалната работа с възрастни хора. Патерналистичната грижа, която е подходяща при социалната работа с деца не е подходяща при работа с възрастни.

Така например, идеята за създаване на приемни семейства за самотни възрастни хора е израз на патерналистични нагласи за подкрепа. На пръв прочит тя звучи като заинтересованост и желание за създаване на добри условия на живот за възрастните хора, но по същество е прикрита форма на негативни стереотипи към възрастите хора (compassionate ageism - състрадателен ейджизъм), които ги разглеждат като несамостоятелни и неспособни да решават сами за себе си. (Binstock, 1983, Green, 2010)

Ваучерният модел е и възможност за въвеждане на друг модел социални услуги, включващ целенасочени мерки, като контраст с директните финансови помощи, например за лица, грижещи се за зависими лица в своето семейство - възрастни родители или деца с увреждания. Ваучерите могат да се закупуват от нуждаещите се на субсидирана стойност като елемент на доплащане.

2. Критерии за достъп до субсидирани услуги

Лица над 18 години, които поради физически, познавателни или психически ограничения не могат самостоятелно да се справят с основни дейности от ежедневието, като критериите отчитат следните базисни елементи:

Избор на Модел на предоставяне на субсидирани социални услуга
- според нуждата на конкретния човек (универсален модел)
- според доходите на конкретния човек (либерален модел)
- според личния осигурителен принос (консервативен модел)
- според нуждата на семейството като цяло

3. Оценка на потребностите и изготвяне на План за грижи

Оценката на потребностите се организира от организацията, издател на ваучери или друг орган - например, Дирекциите за социално подпомагане по места. Социалните работници извършват домашни посещения и изготвят първоначални оценки. Първоначалната оценка има за цел да установи: степен на самостоятелност по отношение на ежедневни и инструментални дейности и к
олко често се нуждае от подкрепа - ежедневно, два до три пъти седмично  и др.

Заявка от лицето - възможност за избор на социална услуга и План за грижи.

На основата на Оценката на потребностите и Заявката на лицето, се издава поименен Ваучер за ползване на социална услуга с фиксирана месечна стойност (до възникване на промяна в потребностите).

4. Как се получава ваучер

Стойността на ваучера се определя в зависимост от вида услуга, честотата на нейното получаване, както и други критерии в зависимост от Модел на предоставяне на субсидирани социални услуга (доходи на лицето или семейството, жилищни условия, налична семейна подкрепа и др.)

Ваучерът съдържа информация за всички доставчици на социални услуги в населеното място, които имат договор за предоставяне на субсидирани услуги срещу ваучери.

При консенсус за по-либерален ваучерен модел може да осигури още по-голяма гъвкавост и самостоятелност за потребители, като:

А) Нуждаещият се има свободата сам да избере услугата, която да получи - например посещение в дневен център или грижи в дома

Б) Нуждаещият се има свободата да доплати за допълнителни услуги над ваучерната стойност

В) Възможност за съчетаване на Ваучерния модел за финансиране с модели за осигуряване на предпоставки за гъвкава заетост на лица от уязвими групи (младежи до 29 години, лица над 55 години, дълготрайно безработни, лица с увреждания и др.), например чрез ангажимент за включване на определен брой безработни лица в предоставянето на социални услуги (в съответствие с наличната професионална квалификация)

5. Изисквания към доставчиците, които предоставят субсидирани социални услуги

Субсидирани услуги се предоставят от доставчици, който отговарят на ясни, но не и дискриминационни критерии, след сключване на договор (с издателя на ваучери - избран чрез ОП или държавен орган, например АСП).

6. Отчитане на доставчиците на субсидирани социални услуги

Ежемесечно отчитане и реимбурсиране на доставчиците към органа, издател на ваучери, за предоставените от тях социални услуги срещу ваучери на нуждаещите се.

7. Ползване на ваучера за социални услуги от потребителя

А) Нуждаещите се избират сами доставчика на услугата

Б) Нуждаещите се могат всеки месец да сменят доставчика, ако преценят, че при друг доставчик ще получат по-качествена услуга

В) Множество доставчици се конкурират на пазара и се опитват да привлекат лицата с ваучер

8. Ефекти на модела

Конкуренцията е двигател, който води в крайна сметка към резултати, които не могат да се постигнат, колкото и да се таргетират самоцелно:

А) Качествени социални услуги - вместо спазване на рестриктивни разпоредби, достатъчен индикатор за качество е повторното и регулярно ползване на услуга от същия доставчик
Б) Иновативни социални услуги - вместо да се измислят от държавата
В) Икономия на средства
Г) Изсветляване и професионализиране на сектора
Д) Осигуряване на заетост за уязвими групи (безработни лица, дълготрайно безработни лица, лица с увреждания)
Е) Развитие на социалното предприемачество, т.е. включване на уязвими групи при предоставяне на социални услуги, например дълготрайно безработни и др.

9. Аналогия и взаимовръзки със здравната система

Ваучерният модел, който предлагаме, е сходен с модела в здравния сектор, където с направление, издадено от личния лекар нуждаещият се може да посети всеки специалист или съответно болница, които имат договор с НЗОК. 

Социалният сектор е пряко свързан със здравния сектор, тъй като възрастните хора често ползват социални услуги преди или след болнично настаняване, което налага изготвянето на алгоритми за междусекторно взаимодействие.

10. Източник на финансиране

Финансирането е от бюджета на МТСП за социални дейности, като е възможно да се въведе доплащане (например под формата на покупка на ваучер).

Финансирането също така може да бъде извършено на осигурителен принцип чрез въвеждане на осигуровка "Дългосрочна грижа" на солидарен принцип, заплащана към НОИ. 

11. Какво НЕ е ваучерен модел?

Пример: Ваучер за приемник за цифрова телевизия се предоставя, на всеки, който отговаря на критериите за получаване на енергийна помощ.
Доставчиците обаче са предварително избрани с търг, като получателят получава този декодер, който му се полага спрямо офертата на доставчика, избран да доставя в региона на получателя.